Näytetään 11 - 20 kaikkiaan 93 hakutuloksesta

Ammoniakki kylmäaineena turvallisesti

KylmäExtra-sivustolla on julkaistu opas kylmä-, jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksia käyttäville sekä kyseisten laitosten hankintaa suunnitteleville. Opas on valmisteltu Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n, Suomen Kylmäyhdistys ry:n, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja kylmälaitoksia käyttävien ja valmistavien yritysten yhteistyön tuloksena.

Oppaan keskeisenä sisältönä on

  • kylmäaineena ammoniakkia käyttävään laitokseen liittyvien erilaisten riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
  • riskien ja vaarojen ehkäisy ja minimointi huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella
  • laitoksen turvallinen käyttö sisältäen myös huollon, kunnossapidon ja mahdolliset muutostyöt
  • turvallinen toiminta onnettomuustilanteessa.
  • Liitteissä on esitetty hyvien käytäntöjen mukaisia luetteloja ammoniakkilaitoksen turvallisuuden varmistamiseksi.

Oppaan tavoitteena on varmistaa kylmäaineena ammoniakkia käyttävän laitoksen turvallisuus kaikissa toimitusketjun vaiheissa hankinnasta ja suunnittelusta käyttöön saakka.

Linkki oppaaseen: Ammoniakkiopas_2023_a4_valmis_2.pdf (kylmaextra.fi)

Opas on julkaistu 2022.

Kotitalouksien ladattavien laitteiden tulipalot 2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston teematutkinnassa 2022 keskityttiin tutkimaan kotitalouksien ladattavista laitteista 1.6.2022-31.1.2023 välisenä aikana aiheutuneita onnettomuustilanteita. Tarkoituksena oli kerätä tietoa millaisissa olosuhteissa erilaiset laitepalot syttyvät ja millaisia vaaratilanteita palot aiheuttavat. Teematutkinnan ulkopuolelle rajattiin sellaiset ladattavat liikkumisvälineet, jotka vaativat rekisteröinnin.

Teematutkinnan avuksi laadittiin erillinen joukko kysymyksiä, joilla pyrittiin keräämään sellaista tietoa, jota ei normaalisti löydy Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Pronton onnettomuus- tai palontutkintaselosteilta. Tiedon keräämiseen hyödynnettiin Pronton palontutkintaselosteella olevia teematutkinnan tietokenttiä.

Teematutkinnan tueksi Tukes teetätti erillisen teematutkintaan liittyvän kyselytutkimuksen, jonka tulokset on sisällytetty tähän raporttiin.

Raportti julkaistu kesäkuussa 2023.

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

Ohjeessa esitetään paloilmoitinkohteille keinoja erheellisten paloilmoitusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Ohjeistuksessa on hyödynnetty pelastusviranomaisten käytännön kokemuksia, eurooppalaiseen standardiin pohjautuvaa kansallista paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjetta sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoiman Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän asiantuntemusta. 

Lisäksi ohjeessa kerrotaan lyhyesti erheellisten paloilmoitusten maksullisuuden määräytymisperusteista, edellytyksistä ja erheellisten paloilmoitusten laskutusprosessista.

Ohje on päivitetty 10.5.2023

Kevään 2023 Feeniks -uutiskirje on julkaistu

Feeniks on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston uutiskirje, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Uutiskirje kokoaa yhteen verkostoyhteistyön toimintaa, ajankohtaisia asioita ja sidosryhmien kuulumisia.

Ohje erheellisten paloilmoitusten maksullisuudesta

Ohje on tarkoitettu pelastuslaitosten käyttöön yhdenmukaistamaan paloilmoittimen erheellisestä toiminnasta perittäviin maksuihin liittyviä menettelyjä ja perusteita sekä linjaamaan, mitä tarkoitetaan paloilmoittimen toistuvalla erheellisellä toiminnalla. Paloilmoitinkohteiden yhdenvertaisen kohtelun takia tulee kaikkia samanlaisia tapauksia kohdella samalla tavalla.

Ohje on päivitetty 19.4.2023

Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen

Ohjeessa esitetään pelastusviranomaisen näkemys riittävistä alkusammutusvälineistä rakennuksessa. Ohjetta sovelletaan aina tapauskohtaisesti esimerkiksi silloin, kun rakennusvalvontaviranomainen pyytää pelastusviranomaiselta lausuntoa rakennushankkeen rakennusluvasta. Ohjeen käyttöönotolla pelastuslaitoksissa yhtenäistetään pelastusviranomaisen käytäntöjä vaatiessaan alkusammutuskalustoa rakennuksiin pelastuslain perusteella.

Ohje on päivitetty 19.4.2023.

Pelastuslaitosten tiedolla johtamisen strategia 2023-2024

Valtakunnallisessa yhteistyössä valmisteltu Pelastuslaitosten tiedolla johtamisen strategia ja toimenpiteet 2023–2024 on hyväksytty Suomen pelastusjohtajien kokouksessa 14.2.2023. Asiakirjan valmistelu on ollut osa Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toimintaa ja sen alla toimivan Pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämisverkoston työtä.

Julkaisun kohderyhmiä ovat pelastuslaitosten henkilöstö sekä hyvinvointialueiden henkilöstö.

Lisätietoja julkaisusta: esa.kokki(at)hyvil.fi

Pelastustoimen palvelutasopäätösseminaari 16.2.2023

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy järjestää pelastustoimen palvelutasopäätösten valmistelua tukevan seminaarin Kuntatalolla 16.2.2023 klo 9.30 - 14.45

Myös etäosallistumismahdollisuus.

Ilmoittautuminen 13.2.2023 mennessä sähköpostilla: vesa-pekka.tervo(at)hyvil.fi

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje

Ohjeen tarkoitus on kertoa aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja viranomaisille aurinkosähköjärjestelmien riskit, niihin liittyvät keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet sekä antaa pelastustoimen näkemyksen mukaisia suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi. Ohje käsittelee uusien toteutettavien aurinkosähköjärjestelmien suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja huoltoa. Olemassa oleviin kohteisiin ohjetta voi soveltaa mahdollisuuksien mukaan suosituksena turvallisuutta parannettaessa.

Tämä ohje on sovellettavissa kaikkiin rakennuksiin kiinteästi asennettaviin sekä erillisiin sähköntuottoon liittyviin aurinkosähköjärjestelmiin koosta riippumatta. Kaikki aurinkosähköjärjestelmien asennukset eivät ole luvanvaraisia, jolloin riskien arviointi ja turvallisuustason toteutus ovat hankkeeseen ryhtyvän vastuulla.

Ohje on julkaistu tammikuussa 2023.

Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötapahtumissa

Tämän oppaan tarkoituksena on selventää yleisötapahtumissa ja yleisissä kokouksissa erikoistehosteina käytettävien pyroteknisten tuotteiden, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytölle säännöksissä asetettuja vaatimuksia. Tavoitteena on yhtenäistää viranomaisten valvontaa sekä tulkintoja liittyen tehosteiden käyttöön.

Oppaan ensisijaisena kohderyhmänä ovat pelastusviranomaiset, jotka työtehtävissään ottavat kantaa tehosteiden turvalliseen käyttöön ja jotka valvovat niiden käyttöä.

Ohje on päivitetty marraskuussa 2022.