Pelastuslaitosten yhteistyö

 

Verkostoyhteistyön avulla luomme vahvuutta ja vaikuttavuutta

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto kehittää pelastuslaitosten palveluita ja toimintaa siten, että palvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja taloudellisia. Pelastuslaitokset pyrkivät palveluissaan yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä. Verkostoyhteistyö on koordinoitua ja toimintaa johtavat yhteistyössä kaikki Suomen pelastusjohtajat sekä heidän nimeämänsä pelastusjohtajien hallitus.

Jatkuvasti kehittyvän kumppanuusverkoston toiminta-ajatuksena on yhteistyön avulla parantaa yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa. Verkoston visiona on vahvistaa pelastuslaitosten palvelujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tätä visiota kohti pääsemme yhteisten päämäärien avulla.

  • Varmistamme paikalliset ja alueelliset palvelut ja kansallisen suorituskyvyn sekä luomme yhdenmukaiset perusteet pelastuslaitosten palveluiden suunnittelulle. Tätä päämäärää tuetaan ohjaamalla pelastuslaitosten toimintaa tieto- ja riskiperusteisesti yhtenevin periaattein sekä varmistamalla pelastustoimen omavalvontamallin käyttöönotto pelastuslaitosten laatutyön välineenä.
  • Lisäämme yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Varmistamme yhteisen kannanmuodostuksen pelastuslaitoksia koskevista asioista. Yhteisen kannanmuodostuksen kautta luodaan edellytyksiä yhteiselle kehittämiselle sekä monipuoliselle palvelukokonaisuudelle, joilla parannamme yhteiskunnan turvallisuutta.
  • Vahvistamme pelastuslaitosten roolia sisäisen turvallisuuden toimijoina. Tätä päämäärää tuetaan ennakoimalla toimintaympäristön muutoksia sekä vahvistamalla yhteistyörakenteita kumppanuusverkoston ja sisäministeriön välillä. Yhteisiä vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä pelastuslaitosten roolia sisäisen turvallisuuden toimijana lisäämme selkeyttämällä kumppanuusverkoston viestinnällisiä tavoitteita ja laatimalla verkostolle viestintästrategia.

Pelastuslaitosten yhteistyötä tehdään usealla toiminnan osa-alueella

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminta on monialaista yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kumppanuusverkoston toimintamuotoja ovat pelastuslaitosten palveluihin ja niiden yhteiseen kehittämiseen tähtäävät asiantuntijaverkostot sekä verkoston kautta järjestettävät pelastuslaitosten yhteiset tilaisuudet, jotka kokoavat yhteen pelastustoimen eri asiantuntijoita.

Palveluiden kehittämistä toteutetaan käytännössä erilaisten määräaikaisten hankkeiden, yhteisten projektien ja tavoitteellisten työryhmien kautta. Lisäksi verkostossa toimii pysyviä yhteisiä työryhmiä ja asiantuntijaverkostoja, joiden kautta pelastuslaitokset tuottavat yhteisiä toimintamalleja, ohjeita ja oppaita turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Pelastuslaitokset tuottavat ympärivuorokautisia turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Pelastuslaitosten palveluihin ja hankkeisiin liittyvästä yhteistyöstä löydät lisätietoa: